Menu
Προετοιμασία Υποψηφίων για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Προετοιμασία Υποψηφίων για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα Εκπαίδευσής Υποψηφίων για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό ΕΣΔΔΑ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

Σε ποιους απευθύνεται:

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής, έχουνε:

 • Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής [η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)].
 • Άνεργοι,Ιδιώτες καθώς και Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ και οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 • Οι άνδρες  εφόσον έχουνε εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουνε απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου άριστης γνώσης ή  Αγγλικής  ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001.
 • Για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής. Για την εισαγωγή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι εντός  αποκλειστικής προθεσμίας που θα ανακοινωθεί απο την ΕΣΔΔΑ, πρέπει αρχικά να:

1.Καταχωρήσουνε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΔΑ την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τους στον διαγωνισμό και

2.εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξειστο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται:

Α) Από τους ιδιώτες υποψηφίους:
I. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.
II. Η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
III. Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση.
IV. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.
V. Για τους άνδρες υποψηφίους, δηλώνεται, επίσης, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου.
Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποψηφίους:
I. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.
II. Η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
III. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.
IV. Η υπαλληλική τους ιδιότητα.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που:

Α) καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά.
Β) καταχωρούνται ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα και δεν υποβάλλονται εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες από τον αιτούντα/την αιτούσα στο ΕΚΔΔΑ ή δεν ταχυδρομούνται επί αποδείξει εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας.

*Οι υποψήφιοι/ες με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων υποβάλλουνε επιπλέον έγγραφα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 Ο διαγωνισμός , διενεργείται σε δύο στάδια, και περιλαμβάνει :

 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1ο Στάδιο:

Το 1ο Στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή εξέταση ανάπτυξης 1 εκ των τριών (3) θεμάτων που κληρώνονται ενώπιον των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής (Πρόεδρο Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες), για τις δύο (2) παρακάτω ενότητες:

1η Ενότητα: «Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους» – διάρκεια εξέτασης 2 ώρες
2η Ενότητα: «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική – Δημόσια Οικονομική»– διάρκεια εξέτασης 2 ώρες

3η Ενότητα: «Γνώσεις και Δεξιότητες» εξετάζεται με 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με διάρκεια εξέτασης 1 ώρα.

Το 1ο Στάδιο διενεργείται εντός 3 ημερών και μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για την ανακοίνωση των επιτυχόντων υποψηφίων του 1ου Σταδίου οι οποίοι θα προχωρήσουνε στο 2ο Στάδιο και εφόσον καταθέσουνε και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους όπως: τίτλους σπουδών, πιστοποιητικό/ά άριστης γνώσης ξένης γλώσσας κλπ.

 2o Στάδιο: «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος»

Το 2o Στάδιο  διενεργείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία των υποψηφίων. Η γραπτή δοκιμασία πραγματοποιείται με την ανάπτυξη θέματος/ ερωτήσεων (διάρκειας 3 ωρών) επί του περιεχομένου του φακέλου και στη συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση/παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον πενταμελών επιτροπών.

Ο φάκελος με ένα επίκαιρο θέμα, περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με : Νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα για ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, πχ. για το κράτος και τις λειτουργίες του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, τον τύπο και τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας και τον πολιτισμό.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η  εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης καταστάσεων εντός περιορισμένου χρόνου καθώς και των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων από τον υποψήφιο, γι’ αυτό κατά την προφορική εξέταση δεν είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να περιστρέφονται μόνο περί του τεθέντος θέματος.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5).

ΕΓΓΡΑΦΗ& ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνολικό Κόστος Μαθημάτων:  1.800€

Εγγραφή & Προκαταβολή: Για να θεωρηθεί η εγγραφή έγκυρη εγγραφή και προκαταβολή θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος.

Προκαταβολή & Αποπληρωμή:   

 • Με την εγγραφή, ο/η υποψήφιος/α καταβάλλει προκαταβολή διδάκτρων 500 €.
 • Αποπληρωμή της συνολικής αξίας του προγράμματος θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (πλήρεις σημειώσεις) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.

Τρόποι Πληρωμής:

1.Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ:GR45-0172-6140-0056- 1406-8120-451

Δικαιούχος: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ&ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναγραφή ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας στην κατάθεση.

2. Με τη χρήση πιστωτικής κάρτας (POS), σε δώδεκα (12)άτοκες δόσεις.

Ειδικές Τιμές:

 • Εγγραφές έως 29/06/2018 έκπτωση 15%.
 • Εγγραφές δύο(2) ατόμων και άνω έκπτωση 20% ανά άτομο.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 1. Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ).
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Επίσημο αντίγραφο εγγράφου όπου αναγράφεται Α.Φ.Μ και ΔΟΥ.
 4. Αντίγραφο Πτυχίου.
 5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου(εάν υπάρχει).
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών.
 7. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης για τους άνδρες υποψηφίους όπου αναγράφεται η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου.
 8. Προκαταβολή πεντακόσια(500€) ευρώ.

 Διευκρινήσεις επί του προγράμματος:
Για τους υποψήφιους ο Φάκελος Επίκαιρου Θέματος θα είναι δωρεάν.
Στις ώρες των μαθημάτων δεν υπολογίζονται ούτε οι ώρες των διαγωνισμάτων ούτε οι ώρες επανάληψης.
Δυνατότητα επιπλέον επικοινωνίας με τους καθηγητές, ζωντανά μέσω Διαδικτύου (Skype, κτλ.), με χρέωση 25€ ανά ώρα σε προκαθορισμένες ώρες.

ΔΩΡΟ δύο (2) ώρες ιδιαίτερα μαθήματα με τους καθηγητές μέσω Skype ή στην αίθουσα, αξίας 50€ !
Smiley face