Menu

Ταυτότητα

καινοτομια

 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία), είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό αδείας 2000108.

Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Αυτό δημιουργεί την ικανότητα, για την άμεση και πλήρη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της εταιρείας.

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες ενώ η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί βασικό στόχο του ελ λόγω Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

 

Δ εν θα πρέπει να παραληφθεί ότι σκοπός της εταιρείας είναι και η διοργάνωση ημερίδων, από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων και πανεπιστημιακούς καθηγητές πάνω σε φλέγοντα καθημερινά ζητήματα στο χώρο των επιχειρήσεων.

 

Τo Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, γνωρίζει ότι, η δια βίου μάθηση είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για την προσωπική ανέλιξη και βελτίωση των δεξιοτήτων του κάθε εκπαιδευομένου ξεχωριστά, όσο και για την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Πρωταρχικός της σκοπός είναι, η εξ ολοκλήρου κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων όπως και η παροχή των αναγκαίων εφοδίων για την βελτίωση την ανταγωνιστικότητας του καθενός στην αγορά εργασίας αλλά και η ένταξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Καινοτομία υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Άνεργων, Εργαζόμενων,
  Αυτοαπασχολούμενων και ατόμων που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες
 • Συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
 • Εκπόνηση Βοηθημάτων και Σημειώσεων
 • Παροχή Συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 • Προώθηση και Υποστήριξη στην Απασχόληση των ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Διοργάνωση Ημερίδων
 • Διαχείριση ΛΑΕΚ (Ο,45%)
 • Επινοικίαση Χώρων για ημερίδες – σεμινάρια – εκδηλώσεις

Θεματικά Πεδία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 1. Περιβάλλον
 2. Οικονομία & Διοίκηση
 3. Υγεία & Πρόνοια
 4. Πολιτισμός & Αθλητισμός, ΜΜΕ & Επικοινωνία
 5. Τουριστικά και Παροχή Υπηρεσιών
 6. Τεχνικά και Μεταφορές
 7. Συμβουλευτική

Ποιους αφορούν;
Επιχειρήσεις
Φορείς
Σωματεία
Ελεύθεροι επαγγελματίες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ανθρώπινο-ΔυναμικόΤο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι στελεχωμένο από έμπειρο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό με μακροχρόνια γνώση στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του και στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Ηομάδα εκπαιδευτών που έχει συγκροτηθεί για την υλοποίηση και επίτευξη των απαιτητικών στόχων της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, αποτελείται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα κριτήρια που διαμορφώνουν το περίγραμμα του κατάλληλου εκπαιδευτή σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι επιγραμματικά τα κάτωθι, κάθε ένα από τα οποία απαρτίζεται από ξεχωριστά εσωτερικά κριτήρια:

• Σπουδές – Επιμόρφωση
• Εκπαιδευτική Εμπειρία
• Επαγγελματική Εμπειρία
• Συνεργασιμότητα
• Προσωπικότητα
• Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

kainotomia2

Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελούνται από:

 • Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας μέγιστης χωρητικότητας ανά αίθουσα 25 ατόμων
 • Μια (1) αίθουσα πληροφορικής
 • Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο
 • Γραμματεία
 • Αίθουσα Αρχείου
 • Χώρο Αναμονής
 • WC Ανδρών – Γυναικών
 • WC AMEA

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εγκαταστάσεις προβλέπουν την πλήρη πρόσβαση σε όλους τους χώρους ατόμων με κινητικές δυσκολίες ενώ σε όλους τους χώρους υπάρχει δωρεάν wi-fi.